Algemene verkoopsvoorwaarden :

De algemene verkoopsvoorwaarden van de verkoper zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van de verkoper aan de koper behoudens wijzigingen, welke beide partijen in voorkomend geval uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. Onze algemene evenals onze bijzondere verkoops-en leveringsvoorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard door onze klanten, zelfs inden zij in strijd zouden zijn met de algemene of bijzondere koopvoorwaarden van de klant. Deze laatste binden de verkoper derhalve slechts wanneer ze schrijftelijk uitdrukkelijk werden aanvaard. Het akkoord van de verkoper kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheden dat deze de handelsovereenkomst zou aanvaard hebben zonder te protesteren tegen de bepalingen die verwijzen naar de algemene voorwaarden van de koper. In geval de inkoopvoorwaarden van de koper in strijd zouden zijn met de algemene verkoopsvoorwaarden van de verkoper, zijn alleen de laatst genoemde voorwaarden van kracht.

 • Overmacht hoe dan ook ontstaan, ontheft de verkoper van iedere verplichting
 • De leveringen geschieden franco op de zetel van de verkoper. Als de levering gebeurt door een vervoerder, reizen de goederen op risico van de koper. In geval van schade wordt de koper verzocht, verhaal uit te oefenen tegen de vervoerder, die alleen aansprakelijk is.
 • Indien na de datum van offerte of lopende een overeenkomst betreffende opeenvolgende diensten, een of meer kostprijsfactoren (loonsindexatie, belastingen, taksen, …) een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is de verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Onze prijzen kunnen op ieder ogenblik gewijzigd worden, zonder voorafgaand bericht.
 • Betalingen dienen te gebeuren volgens de aangegeven betalingscondities. Na de vervaldag geldt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rentevoet van 1 % per maand, te rekenen vanaf de factuurdatum over het openstaand bedrag. Indien de koper in gebreke is te betalen, is de verkoper niet verplicht tot verdere levering en kan hij tot ontbinding van de overeenkomst besluiten en schadevergoeding vorderen. Incassokosten en retourkosten van kwitanties en wissels zijn voor rekening van de koper.
 • De koper die in gebreke blijft de factuur te betalen op de vervaldag, verbindt er zich uitdrukkelijk toe, behalve de hoofdsom van de schuld, de rente en de eventuele gerechtskosten als schadevergoeding aan de verkoper of diens rechtopvolgers een bedrag te betalen gelijk aan 15 % van het factuurbedrag met een minimum van 150 euro. Deze is verschuldigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling.
 • Bij niet-betaling van een opvorderbaar bedrag ingevolge en wijziging van de koper zoals overlijden, onvermogen, ontbinding of wijziging van vennootschap, protest van accept, gerechtelijk akkoord of faillissement, zal de verkoper het recht hebben de overeenkomst of dat gedeelte daarvan, dat op die datum nog moet uitgevoerd,te annuleren, onverminderd zijn rechten op schadevergoeding. Alle bedragen welke op dat moment door de opdrachtgever verschuldigd zijn, worden dan tevens direct onvorderbaar.
 • De geleverde goederen blijven eigendom van de BVBA Think and Go tot de prijs en de taksen ervan volledig werden betaald.
 • Alle klachten nopens onze geleverde diensten dienen te geschieden enkel via aangetekende brief en dit binnen de 5 dagen na datum van de dienst.
 • In geval van betwistingen, zijn alleen de rechtbanken te Oudenaarde of enige andere bevoegde rechtbank naar keuze van de verkoper bevoegd.
 • Koper verbindt zich ertoe gedurende de duur van de onderhavige overeenkomst en gedurende 6 maanden na de beëindiging ervan, noch rechtstreeks nog onrechtsreeks een persoon tewerkgesteld door de verkoper in het kader van onderhavige overeenkomst tewerk te stellen of aan te sporen tot tewerkstelling voor haar of enige van haar verbonden vennootschappen. Indien de koper een inbreuk maakt op voormeld verbod zal deze aan de verkoper een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 6 (zes) keer het maandelijks gemiddelde van de prijs gefactureerd door de verkoper aan de koper gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan de inbreuk, dan wel van de laatste 12 maanden van de overeenkomst, voor zover de inbreuk wordt gepleegd na de beëindiging van een opeenvolgende dienstverlening.
 • Bij annulering van een order of opzeg van een opeenvolgende dienstverlening door de koper, is deze aan de verkoper een schadevergoeding verschuldigd van 30 % van het geannuleerde order, zonder gehoudenheid van de verkoper enige schade aan te tonen, dan wel een opeenvolgende dienstverlening minstens 6 maanden voor het einde ervan op te zeggen of een vervangende schadevergoeding, behoudens anders aangegeven.